Slider

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů a ovlivňují funkci výrobku. Tyto závady budou bezplatně opraveny. Při poruše výrobku kontaktujte prodejce.

Výrobek bude bezplatně opraven po předložení čitelně a správně vyplněného záručního listu potvrzeného prodejcem (včetně jeho jména a data prodeje) spolu s kompletním vadným výrobkem. Zákazník nese riziko poškození výrobku při přepravě.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

  1. Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s uživatelským manuálem, který je předáván kupujícímu současně s dodáním zboží.
  2. Údaje na dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku.
  3. Bylo poškozeno výrobní číslo, nebo záruční plomba přístroje.
  4. Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem).
  5. Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů (zásah bleskem, záplava, požár, přepětí v el. síti apod.)
  6. Výrobek byl mechanicky poškozen.

Bezplatná záruční oprava se nevztahuje:

  1. Na běžnou údržbu doporučenou výrobcem (výměna zářičů po 8 000 provozních hodinách).

Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření autorizované opravny jde o vadu neodstranitelnou, případně jde o vadu odstranitelnou, kterou by nebylo možné odstranit bez zbytečného odkladu, nebo kupující nemůže pro opakované vady po opravě, nebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat (viz ustanovení občanského zákoníku).

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Zařízení Vám rádi opravíme, ale v případě nedodržení pokynů uživatelského manuálu bude oprava vyúčtována.